รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » เกี่ยวกับเทศบาล » วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา
“ท่าผาเมืองน่าอยู่ เชิดชูศาสนา เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ
1)  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
2)   ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
3)   กำจัดมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูล รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ
4)   ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5)   บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
6)   คุ้มครอง  ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7)   บำรุงและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
8)   จัดให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
9)  ประชาสัมพันธ์ ป้องกัน รณรงค์  ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
10)  ส่งเสริม  ประชาสัมพันธ์  ให้ความรู้ทางการเมือง
11) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
12) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
13) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
“นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง”
“City  of  Life  and  Prosperity”
นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง : เป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน ในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับเอเชีย พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากลพันธกิจ
“CHIANGMAI”
1)  อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
      ( Conservation of  Natural Resources & Culture)
2)  ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองและชนบทให้มีความสวยงาม ความสุขและเป็นเมือง
     ที่น่าอยู่(Harmonization of Urban & Rural Development) 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าและบริหารที่ได้มาตรฐานสากล
     (International Standard of Products & Services)

4)  ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
      (Attention to Human Resource Development)
5)  นำระเบียบวาระแห่งชาติมาเป็นแนวทางในการพัฒนา  (National Agenda Focused)
6)  พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการบริการ
     (Global City : Aviation Hub, Digital & IT)
7)  พัฒนาส่งเสริมให้เป็นเมืองที่พร้อมต่อการลงทุนและการท่องเที่ยว
     (Most Attractive City to invest & to visit
8)  ดำเนินการพัฒนา โดยการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายในระดับอนุภูมิภาค ระดับประเทศ
     และกลุ่มจังหวัด (Alliance  for  Development)
 9) บูรณาการบริการสู่ประชาชน เพื่อความพึงพอใจของประชาชน
     (Integrated Service for People)