รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » กิจกรรมเทศบาล
ประชุม คณะกรรมการระดับพื้นที่ ในการจัดกา ...
วันนี้เทศบาลตำบลท่าผาได้ดำเนินการประชุม 4 องค์กรหลักในพื้นที่ (ท้องถิ่น ท้องที่ ...
3 | 2 ธันวาคม 2563
ส่งเสริมการปฏิบัติงานนักบริบาล ...
วันนี้ นายสุพจน์ ริจ่าม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา และนางกมลทิพย์ จิตตะคำ หัวหน้าศูน ...
2 | 2 ธันวาคม 2563
กิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน+เยียมผู้ป่วยติดบ้ ...
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พ.ย.2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าผา ได้ดำ ...
6 | 26 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชนตำบลท่าผา ...
วันที่ 23 กันยายน 2563 ทางศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา ร่วมกับทางชุมชน บ้านผานั ...
30 | 23 กันยายน 2563
สำรวจลูกน้ำยุงลาย ...
ันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข ...
49 | 28 สิงหาคม 2563
ติดตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ...
28 สิงหาคม 2563 ทีมงาน คปสอ.แม่แจ่ม ได้ออกนิเทศติดตามงาน บริการอนามัยแม่และเด็ก ...
39 | 28 สิงหาคม 2563
บริการคลินิกโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ ...
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 - 12.30 น ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา ก ...
26 | 28 สิงหาคม 2563
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ...
20 สิงหาคม 2563 หลังจากได้รับรายงานมีผู้ปวยสงสัยติดเชื้อไข้เลือดออกซึ่งไปทำงานพื ...
35 | 20 สิงหาคม 2563
วัคซีนเด็กปฐมวัย ...
เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา ได้ให้บ ...
35 | 20 สิงหาคม 2563
ตรวจสารพิษในเลือดให้เด็กวัยเรียน ...
เมื่อ 18 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา ในสังกัดเทศบาลท่าผา ได้ทำการ ...
28 | 19 สิงหาคม 2563
ฺBig cleaning day ...
17 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม. , ผู้นำชุมชน, จิตอาสา ใน ...
27 | 17 สิงหาคม 2563
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ...
14 สิงหาคม 2563 วันนี้ศูนย์บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอสม.บ้านผานังได้ท ...
29 | 14 สิงหาคม 2563
บริการงานทันตกรรม ...
14 สิงหาคม 2563 ทางศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา ได้ให้บริการงานทันตกรรมแก่ประชา ...
28 | 14 สิงหาคม 2563
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตำบลท่าผา ...
13 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา ได้ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านและติดเตี ...
24 | 14 สิงหาคม 2563
ตรวจไวรัสตับอักเสบบีให้แก่ประชาชน ...
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลท่าผา ได้ดำเนินการตรวจไวรัสต ...
23 | 14 สิงหาคม 2563
บริการส่งเสริมภูมิคุ้มกัน (วัคซีน)และตรว ...
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ศุนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา ได้ให้บริการส่งเสริมภู ...
23 | 14 สิงหาคม 2563