หน่วยงานแต่ละฝ่าย

คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าข้อมูล .. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม แก้ไข / แสดง / ไม่แสดง / ลบ / เรียงลำดับ ด้านบน แต่ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อมูลให้กดปุ่ม เพิ่ม
ลำดับ แสดง ข้อมูลหน่วยงานแต่ละฝ่าย
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลท่าผา
ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา
กองสาธารณสุข
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองช่าง
กองคลัง