ข่าวสารเทศบาล

คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าข้อมูล .. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม แก้ไข / แสดง / ไม่แสดง / ลบ / เรียงลำดับ ด้านบน แต่ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อมูลให้กดปุ่ม เพิ่ม
หรือ
ลำดับ แสดง ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
รูปภาพ
เอกสารอบรม อบต.บ้านทับ
อบรมคอม อบต.บ้านทัพ
การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง
ราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ราคากลางงานก่อสร้าง
ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยว
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลท่าผา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าผา
ข่าวประชาสัมพันธ์