หมวดข่าวสารเทศบาล

คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าข้อมูล .. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม แก้ไข / แสดง / ไม่แสดง / ลบ / เรียงลำดับ ด้านบน แต่ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อมูลให้กดปุ่ม เพิ่ม
ลำดับ แสดง ข้อมูลหมวดข่าวสารเทศบาล
ราคากลางงานก่อสร้าง
ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยว
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารจาก อปท.
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมคอม อบต.บ้านทัพ