รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai

คณะผู้บริหาร

                                                                      


                                                              นายสุพจน์  ริจ่าม

                                                       นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

 

                                                       

                     นายอุทัย  บุญเทียม                                      นายวิเชียร  จำปาดี

             รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา                    รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

 

 

                       

                    นายอำนาจ  เทพมณี                               นายกอนแก้ว  ริยะนา

         เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา        ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าผา