รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » หน่วยงานแต่ละฝ่าย » สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

 

     

 -ว่าง-

 ปลัดเทศบาล  

 

นางนารีรัตน์  ทองก้อนสิงห์

 หัวหน้าสำนักปลัด

                นางอุบลรัตน์   ยารังกา                                                 

        นางณัฎฐ์ธีตา  จีนบุญ         นางอุบลรัตน์  ยารังกา        นางสาวรินลดา  แก้วชมภู                                                               

       หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ           หัวหน้าฝ่ายธุรการ               นักทรัพยากรบุคคล


 

 

                                                                                                                                                                              

 

                                    (-ว่าง-)                               นายทนงศักดิ์  ท้องก้อนสิงห์

                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                      นักจัดการงานทั่วไป


                                                                                                                           

          นางสาวยุวดี  กันทะบุตร                   นางสาวธัญชนก  กองจันทร์                 นายจักรกฤษณ์  พิทาคำ

          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน                 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร

 

 

                                                           

          นางปานรัศมิ์  คำไล้                              นายสุธรรม  คิดสม                      นายประสิทธิ์  จรพิบูล

              พนักงานทั่วไป                                   พนักงานขับรถ                              พนักงานทั่วไป

 

 

        

งานธุรการ 

- งานสารบรรณของเทศบาล
- งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์  ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
- งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล  คณะเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล
- งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
- งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
- งานพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา
- งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
- งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  และร้องเรียน
- งานแจ้งมติ อ.กทจ. วิสามัญ  ก.ท.จ.จังหวัด  ให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบ 


งานการเจ้าหน้าที่ 

- งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
- งานบรรจุแต่งตั้ง โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ
- งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก
- งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานลูกจ้าง
- งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
- งานอนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
- งานพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม  สัมมนาการศึกษาและดูงานการศึกษาต่อขอรับทุนการศึกษา
- งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง  การให้บำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ
- งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
- งานลาพักผ่อนประจำปี  หรือ  การลาอื่น ๆ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
- งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 
- งานวิเคราะห์และพิจารณา  ทำความเห็น  สรุป  รายงาน  เสนอแนะ  รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและ ระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย  ภัยแล้ง
- งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแล  
ในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งสาธารณภัยต่าง ๆ
- งานจัดเตรียมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
- งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
- งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
1. งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร 
2. งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง 
3. งานบัตรประจำตัวประชาชน 
4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

ข้อแนะนำเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 
เจ้าบ้าน คือ คนซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวในบ้านหลังนั้น ซึ่งการครอบครองนี้อาจจะครอบครองในฐานะเป็น
เจ้าของบ้าน ผู้เช่าบ้าน หรือฐานะอื่นก็ได้ คนที่เป็นเจ้าบ้านไม่อยู่ ตาย หรือสูญหาย หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คนดูแลบ้านหรือผู้ที่อยู่ในบ้านขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน  

หน้าที่ของเจ้าบ้าน 
กฎหมายทะเบียนราษฎรได้กำหนดให้เจ้าบ้านมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนในเรื่องต่อไปนี้คือ  
1. มีคนเกิดในบ้าน 
2. มีคนตายในบ้าน 
3. มีคนย้ายออก – ย้ายเข้ามาในบ้านหลังนี้ 
4. มีการปลูกสร้างบ้านใหม่ หรือรื้อถอนบ้าน