รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai

กองคลัง

    

นางทองศรี  ชมชื่น

      ผู้อำนวยการกองคลัง       

 

                        

                                   นางสุปรียา  มโนจันทร์                           นางธัญวลักษณ์  ชัยมณี

                                 นักวิชาการเงินและบัญชี                                 นักวิชาการพัสดุ

 

                                                            

                            นางพัฒน์ณรี  โรจนศิลปชัย                             นางสาวอนันตญา  มุทุมณ

                              นักวิชาการจัดเก็บรายได้                                     นักวิชาการคลัง

 

งานธุรการ  ได้แก่ 

งานสารบรรณของกองคลัง 
งานดูแลรักษา  จัดเตรียม  และให้บริการเรื่องวัสดุอุปกรณ์ 
การติดต่อ  และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
การประสานงานดับกองอื่น ๆ ที่ขอความร่วมือ 
งานรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 
งานประชาสัมพันธ์ของกองคลัง 
การควบคุมการลาพักผ่อน  ลาป่วย  และการลาประเภทอื่น ๆ ของกองคลัง 
งานดูแลรักษาเกี่ยวกับยานพาหนะ (รถยนต์  และรถจักรยานยนต์)  ให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติ 
การนำเสนอฎีกา  คำร้องต่าง ๆ และหนังสือตามลำดับขั้น 
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
  
งานการเงินและบัญชี 

- งานตรวจสอบเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
- งานการรับเงิน  นำส่ง  การเก็บรักษาเงิน
- งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
- งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
- งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย
- งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
- งานจัดทำรายงานประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำปี  และรายงานอื่น ๆ 

งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
- งานการจัดซื้อ จัดจ้าง
- งานเบิกจ่าย  การเก็บรักษาพัสดุ
- งานจัดทำทะเบียนพัสดุ
- งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
- งานการซ่อมและบำรุงรักษา
- งานการจัดทำเบียนพัสดุ
- งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
- งานการเจ้าหน้าที่พัสดุ 

    
งานจัดเก็บรายได้  งานผลประโยชน์ 
- งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
- งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี  ในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  (ภ.บ.ท. 5)
- งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
- งานพิจารณาการประเมินผลและกำหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
- งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
- งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และรายได้เพิ่ม
- งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี 
   (ภ.บ.ท. 5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
- งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
- งานเก็บรักษาและนำส่งเงินประจำวัน
- งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
- งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น 
 
    
งานพัฒนารายได้ 
- งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล
  วางแผนการจัดเก็บรายได้  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
- งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
- งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
- งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

    
งานเร่งรัดรายได้ 
- การจัดทำหนังสือให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
- งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ที่ไม่ยื่นแบบรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนด
- งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
- งานจัดทำหนังสือเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่ชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด
- งานประสานงานกับฝ่ายนิติกร เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มาปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น(ไม่มายื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี)  
   โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
- งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน
- งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการเร่งรัดรายได้
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

    
งานทะเบียนทรัพย์สิน 

- งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1,2,2,4,17)
- งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลสนาม
- งานตรวจรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 4และ 5)
- งานจัดเก็บและดูแลทรัพย์สินและเอกสาร  ข้อมูลต่าง ๆ 
- งานการจัดทำรายงานประจำเดือน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
    
การจัดเก็บและการจัดหารายได้ 

1. ภาษีท้องถิ่นจัดเก็บเอง ได้แก่ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีบำรุงท้องที่ 
ภาษีป้าย 
อากรฆ่าสัตว์ 
 
    
2. ภาษีท้องถิ่นมอบให้รัฐจัดเก็บแทน ได้แก่ 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษีสุรา 
ภาษีสรรพสามิต 
ภาษีการพนัน 
 
    
3. ภาษีที่รัฐจัดเก็บแล้วมอบให้ท้องถิ่นทั้งจำนวน ได้แก่ 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 
ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตและค่าปรับ 
รายได้ค่าทรัพย์สิน 
รายได้จากการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
รายได้เบ็ดเตล็ด เช่น เงินอุดหนุน เป็นต้น 
เงินกู้