รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai

กองช่าง

                                       

                       นายเอกชัย  เตชะสา                                    นายพีรดนย์  แก้วชมภู

                         นายช่างโยธาชำนาญงาน                                        นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

                                                         

นางสุดารินทร์  ใบดอกเข็ม

เจ้าพนักงานธุรการ

 

งานธุรการ 
- งานสารบรรณ
- งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเคลื่อนที่  วัสดุอุปกรณ์การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
- งานจัดเก็บข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ ประปาและข้อมูลที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค 
   และสาธารณูปการ
- งานจัดเก็บข้อมูลทั่วไป
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
    
งานวิศวกรรม 
- งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
- งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
- งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม
- งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารด้านวิศวกรรม
- งานออกแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารด้านวิศวกรรม
- งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ  ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
- งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยทางด้านวิศวกรรม
- งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
- งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
    
งานผังเมือง 
- งานจัดทำผังเมืองรวม
- งานจัดทำผังเมืองเฉพาะงานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
- งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะที่ดินสาธารณประโยชน์
- งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง
- งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสาธารณประโยชน์
- งานสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม
- งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง  ให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
- งานวิเคราะห์วิจัยด้านผังเมือง  งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
- งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
งานสาธารณูปโภค 
- งานด้านการก่อสร้างอาคาร   ถนน   สะพาน   ทางเท้า  ไฟฟ้า  และเขื่อน  พร้อมสิ่งที่ติดตั้งอื่น ๆ
- งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
- งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  และไฟฟ้า
- งานควบคุมดูแลตกแต่งสถานที่
- งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
- งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
- งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา
- งานประมาณราคา  งานซ่อมบำรุงรักษา
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
    
งานสาธารณะ 
- จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  เช่น  สวนสาธารณะ  สวนสัตว์  สวนหย่อม
- งานควบคุมดูแล  บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- งานดูแล  บำรุงรักษาต้นไม้  พันธุ์ไม้ต่าง ๆ 
- งานจัดทำดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
- งานประดับ ตกแต่งสถานที่เกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
- งานให้คำปรึกษา  แนะนำ  เผยแพร่  ทางด้านภูมิสถาปัตย์
- งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์