รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » หน่วยงานแต่ละฝ่าย » กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     

นางสาวนงนุช  แก้วบุตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

                    

   นางสาวจันทร์แสง  กุลเม็ง              นางวิไลวรรณ  รบชนะ                    นางสาวอนงค์  มุตาปิน

             ครูผู้ดูแลเด็ก                               ครูผู้ดูแลเด็ก                                  ครูผู้ดูแลเด็ก

 

                    

     นางสาวสุรีย์  ไชยบุตร                   นางปรานอม  ขันแก้ว                        นางสิริพร  บุญเทียม

            ครูผู้ดูแลเด็ก                                 ครูผู้ดูแลเด็ก                                  ครูผู้ดูแลเด็ก

 

                    

     นางอรอนงค์  ไชยบุตร                      นางสุธิพร  ใจอ่อน                       นางจินตนา  เจริญผล

             ครูผู้ดูแลเด็ก                                ครูผู้ดูแลเด็ก                                    ครูผู้ดูแลเด็ก

 

                      

  นางลัดดา  สมพงษ์เนติการ             นางสาวจุไรรัตน์  บุญเทียม                นางสร้อยคำ  ขามะวัน

        ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                         ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                        ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นายธีระศักดิ์ สมยศ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

กองการศึกษา

1. งานบริหารการศึกษา

- งานธุรการ

- งานงบประมาณ

- งานการศึกษาปฐมวัย

 

2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนไอซีทีชุมชน

- งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- งานประสานงานและสนับสนุนโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

- งานส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

- งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา

- งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

3. งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

- งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว

- งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬาและนันทนาการ

- งานการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด

- งานศูนย์เยาวชนประจำตำบลและหมู่บ้าน

- งานจัดหาและดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา