รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai

กองสาธารณสุข

     

 นายปฐมพงศ์  คำนิล   

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 

 

                          

        นางสุรีย์พร  ญาศรี                             นางกัญญา  สุริยะ                   นางสาวเบญจวรรณ์  สมบุตร์

                พยาบาล                              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

 

 

                                                                     

                                                               นายพัทธกานต์  ริยะนา

                                                                    พนักงานทั่วไป