รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » หน่วยงานแต่ละฝ่าย » สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา

           

             นายบุญรัตน์  ทะบุญ                       นายสมศักดิ์  ศรีเที่ยง                         นายเอนก  ใจอ่อน 

   ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าผา      รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าผา    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา

 

         

             นายทนงศักดิ์  สุริยะ                     นายกาพย์คำ  นิปุณะ                        นางวันเพ็ญ  ปินตาเปี้ย

    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา       มาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา

 

        

                 นายอดุลย์  องอาจ                      นายดี  ฐานเกริกสกุล                      นายเกรียงศักดิ์  บุญเทียม

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา

     

     

      นายตะวา  นิติประทานศิลป์                นายจิณณวัตร  สาคะรินทร์                   นายโสภณ  ศรีเที่ยง

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา