รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » หน่วยงานแต่ละฝ่าย » กำนันผู้ใหญ่บ้าน

กำนันผู้ใหญ่บ้าน

รายชื่อ  กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน

ตำบลท่าผา  อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมู่ที่ ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายซะ  วิรามอำไพ 1 ผู้ใหญ่บ้านบ้านสามสบ
2 นายสุมน  ไชยบุตร 2 ผู้ใหญ่บ้านบ้านบ้านผานัง
3 นายทองดี  เก่งการทำ 3 ผู้ใหญ่บ้านบ้านเหล่า
4 นายสำราญ  ทานา 4 ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าแดด
5 นายสงวน  นิปุณะ 5 ผู้ใหญ่บ้านบ้านทัพ
6 นายสำราญ  กุลนันท์ 6 ผู้ใหญ่บ้านยางหลวง
7 นายจำเริญ  ต๊ะสม 7 ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยไห
8 นายพิพัฒน์ ธนุรวิทยา 8 ผู้ใหญ่บ้านบ้านยางส้าน
9 นายแก้วมา  โอบอ้อม 9 กำนันตำบลท่าผา
10 นายเมฆ  นะที 10 ผู้ใหญ่บ้านบ้านไร่