รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai

กฏหมายน่ารู้

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

2. กฏกระทรวง พ.ศ. 2496

3. กฏกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2496)

4. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

5. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบิหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขปัจจุบัน

6. พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

7. ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2501

8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2561

9.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2548

11.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง ...
...
342 | 3 เมษายน 2562